Appellen
Appelle
Appeller
1
Appell Aufruf, Ermahnung
appel sollicitation, exhortation
appeal request
apelo solicitação, exortação
et ass en Appell un d' Populatioun 1 gaangen, fir d' Drénkwaasser 1 ze spueren
d' Patronat 1 lauschtert op d' Appelle 1 vun de Gewerkschaften
2
Appell namentlicher Aufruf
appel vérification de présence
roll call taking the register
chamada controlo das presenças
fir den Appell stinn d' Zaldoten 1 an Uniform an enger Rei
beim Appell hunn zwou Schülerinne gefeelt
3
Berufung Einspruch
appel voie de recours
appeal application to a higher authority
apelação recurso de uma sentença judicial
d' Affekotin 1 réit eis, an Appell ze goen
mir hu wëlles, géint dat Urteel Appell ze maachen
4
Berufungsverfahren
procès d'appel
appeal proceedings
processo de apelação processo de recurso
am Appell gouf dem Verbriecher seng Strof confirméiert