Appersmänner
VEREELZT
Handlanger ungelernter Hilfsarbeiter
manœuvre ouvrier non qualifié
servente operário não especializado
e Steemetzer hat dacks en Appersmann bei sech, fir em ze hëllefen
Handlaanger
VEREELZT
Appersmann
Handlaanger