Ar
Ar
are
are
are
eist Haus steet op engem Terrain vu sechs Ar
um Land ass den Ar (Bauterrain) méi bëlleg ewéi an der Stad