hunn
archivéiert
transitiv
archivieren
archiver
to archive to file away
arquivar
an eiser Firma ginn d' Rechnungen 1 all archivéiert