Archivisten
Archiviste
Archivar
archiviste
archivist
arquivista
d' Gemeng 1 huet en Archivist agestallt, fir déi al Dokumenter opzeschaffen