hunn
argumentéiert
intransitiv
argumentieren
argumenter discuter
to argue to debate to discuss
argumentar discutir debater
an där Affär gouf laang argumentéiert