Aristokraten
Aristokrate
Aristokrat Adliger
aristocrate membre de la noblesse
aristocrat
aristocrata
am Volleksmond heescht et, d' Aristokraten 1 hätte blot Blutt
Aristokraten aus ganz Europa sinn op d' Prënzenhochzäit 1 komm