Arrangementer
1
Blumenarrangement
arrangement floral
flower arrangement
arranjo floral
fir Allerhellege gi vill Arrangementer op d' Griewer 1 gesat
2
Kompromiss Übereinkunft
arrangement compromis, accord
agreement compromise
arranjo compromisso acordo
et ass en Arrangement tëschent alle Parteie fonnt ginn
Accord
3
Arrangement eines Musikstücks
arrangement d'une pièce musicale
(musical) arrangement
arranjo de uma peça musical
den Dirigent schreift d' Arrangementer 1 fir eis Fanfare selwer
2
Arrangement
Accord