Arrhythmien
Arrhythmië
Arrhythmie Herzrhythmusstörung
arythmie (cardiaque)
arrhythmia
arritmia cardíaca
nom Test krut ech vun der Häerzdoktesch eng geféierlech Arrhythmie diagnostizéiert
Häerzrhythmusstéierung
Arrhythmie
Häerzrhythmusstéierung