kee Pluriel
Arterienverkalkung
artériosclérose
arteriosclerosis hardening of the arteries
arteriosclerose
den Dokter huet festgestallt, datt d' Patientin 1 un Arteerieverkalkung leit