1
Konscht
künstlerisch
artistique lié à l'art artistiquement
artistic artistically
artístico relativo à arte artisticamente
eise Veräin huet artistesch Aktivitéiten
en huet sech artistesch weiderentwéckelt
2
schöpferisch fantasievoll
artistique créatif artiste
creative
artístico criativo
hei gëtt seng artistesch Oder gefuerdert