Asbestplacken
Asbestplacke
Asbestplatte
plaque d'amiante
asbestos board
chapa de amianto
bei der Sanéierung vum Haus sinn all d' Asbestplacken 1 eliminéiert ginn