Aschätzungen
Aschätzunge
Einschätzung
jugement appréciation
judgement appreciation
avaliação apreciação
eiser Aschätzung no erfëllt de Projet déi zwou Konditiounen net
do gëtt et ënnerschiddlech Aschätzungen , 1 mee ech bleiwe bei menger
Appreciatioun
Aschätzung
Appreciatioun