Aschgabat
Achgabat
Asgabade
Aschgabat ass d' Haaptstad 1 vum Turkmenistan