hunn
ageschlach
reflexiv
sich einschleichen
se glisser s'introduire
to sneak in to slip in
infiltrar-se introduzir-se
de Reporter hat sech op dem Filmstar seng Hochzäit ageschlach
an esou en Text schläiche sech gär Feeler an