Assen
Asse
1
Ass Beste(r), Experte
as crack
ace master, expert
ás craque
du waars ëmmer en Ass am Kapprechnen!
2
Ass Spielkarte
as carte à jouer
ace playing card
ás carta de jogar
ech hat de Streech mam Ass kritt