hunn
assimiléiert
transitiv
sich aneignen Können, Wissen
assimiler ce qu'on apprend
to assimilate a language, knowledge
assimilar o que se aprende
mat där neier Method kënnen d' Schüler 1 d' Franséisch 1 besser assimiléieren