Asylanten
Asylante
Asylant Asylbewerber
demandeur d'asile demandeur de protection internationale
asylum seeker
requerente de asilo requerente de proteção internacional
d' Regierung 1 wëll eng Propos maachen, fir d' Situatioun 1 vun den Asylanten ze verbesseren
Demandeur d'asile
Asylant
Demandeur d'asile