Asymmetrien
Asymmetrië
Asymmetrie
asymétrie
asymmetry
assimetria
wann d' Fënsteren 1 an enger Fassad op ënnerschiddlechen Héichten zuenee stinn, da schwätzt ee vun Asymmetrie