Attestatiounen
Attestatioune
Bescheinigung Bestätigung
attestation certificat
certificate
atestado certificado
an Ärem Dossier feelt nach eng Attestatioun vun der Gemeng
Bescheinegung
Certificat
Attestatioun
Bescheinegung
Certificat