Attitüden
Attitüde
Haltung Einstellung
attitude disposition, comportement
attitude behaviour
atitude comportamento
ech kann deng stuer Attitüd géintiwwer dengen Elteren net verstoen