Attributiounen
Attributioune
1
Gewährung
attribution allocation
granting award
atribuição ato de atribuir
de Student erfëllt d' Krittären 1 net fir d' Attributioun 1 vun enger Bourse
2
kee Singulier
Zuständigkeitsbereich
attributions pouvoirs, domaine de compétence
powers area of responsibility
atribuições poderes, área de competência
d' Missiounen 1 an d' Attributioune 1 vun de Beamte si kloer definéiert
dës Aufgab fält ënner d' Attributioune 1 vun engem Architekt