Auderen
Audere
Euter
pis
udder
úbere
kuck emol, wat ass där Kou hiren Auder esou déck!