Auermécher
Uhrmacher
horloger
watchmaker
relojoeiro
meng Auer ass futti, ech hu se bei den Auermécher gedroen