Auermécheschen
Auerméchesche
Uhrmacherin
horlogère
relojoeira
d' Auerméchesch 1 konnt mer meng futtis Auer flécken