Aufgaben
Aufgabe
1
Aufgabe moralische Pflicht
devoir obligation morale
duty moral obligation
dever obrigação moral
hien huet sech et zur Aufgab gemaach, de Weesekanner ze hëllefen
Flicht
Missioun
2
Aufgabe Funktion
tâche fonction
duty job
tarefa função
et ass dem Arbitter seng Aufgab , 1 derfir ze suergen, datt d' Reegelen 1 agehale ginn
3
Aufgabe Schulaufgabe
devoir travail scolaire
exercise assignment
exercício dever trabalho escolar
d' Léierin 1 gëtt de Kanner interessant Aufgaben
Hausaufgab
1
Aufgab
Missioun
Flicht
3
Aufgab
Hausaufgab
Job
EGS