Aulaen
Aulae
Aula
salle des fêtes
salão de festas
d' Diplomer 1 vum Premièresexame ginn an der Aula iwwerreecht
Festsall
Aula
Festsall