sinn
ausgeaart
intransitiv
ausaarten (an)
ausarten (in)
dégénérer (en)
to degenerate (into) to get out of hand
degenerar (em)
de Problem riskéiert an eng reegelrecht Katastroph auszeaarten
eisen harmlose Sträit ass op eemol ausgeaart
degeneréieren (an)
ausaarten (an)
degeneréieren (an)