hunn
ausgebaggert
transitiv
1
ausbaggern ein Flussbett
draguer désenvaser
to dredge a riverbed
dragar desassorear
fir se ze kanaliséieren, gouf d' Musel 1 op ville Plazen ausgebaggert
2
ausbaggern Erde
excaver
to dig out earth
escavar
an eiser Strooss ginn d' Leitungen 1 ersat, de Gruef gouf schonn ausgebaggert