kee Pluriel
1
Ausbau Umbau Vergrößerung
aménagement agrandissement
conversion extension
alargamento ampliação
den Ausbau vun der Scheier ass méi deier ginn ewéi geduecht
2
Ausbau Ausmontieren
démontage extraction
removal stripping of a machine
desmontagem
den Ausbau vum Motor huet e ganzen Dag gedauert
3
Ausbau Weiterentwicklung
développement renforcement
development strengthening
desenvolvimento reforço
eist Land huet Interêt, fir den Ausbau vu frëndschaftleche Relatioune mam Ausland ze ënnerstëtzen