sinn
ausgebrannt
intransitiv
ausbrennen durch Feuer zerstört werden
brûler se consumer par le feu
to burn out to be destroyed by fire
arder consumir-se pelo fogo
d' Autoe 1 si komplett ausgebrannt
no der Gasexplosioun am Keller ass d' Haus 1 bis op d' Maueren 1 ausgebrannt
EGS ech fille mech wéi ausgebrannt ech sinn um Enn vu menge Kräften