ausführlich
détaillé circonstancié en détail
detailed extensive in detail, extensively
pormenorizado circunstanciado em pormenor
si hunn hirer Cheffin en ausféierleche Rapport gemaach
mir hunn ausféierlech iwwer de Problem geschwat