Ausgaben
Ausgabe
1
Ausgabe Auslage Finanzen
dépense
expense
despesa gasto
d' Ausgabe 1 vum Stot klamme stänneg
d' Regierung 1 huet d' Ausgabe 1 vum Staat reduzéiert
Depense
2
Ausgabe Auflage Buch Nummer Zeitschrift
édition publication numéro journal, magazine
edition book issue magazine
edição publicação número jornal, revista
déi nei Ausgab vum Buch ass scho vergraff
Editioun
Oplo
1
Ausgab
Depense
2
Ausgab
Editioun
Oplo