ausgeliefert schutzlos überlassen
à la merci de
at the mercy of
à mercê de
d' Vollek 1 war de Laune vum Diktator ausgeliwwert