ausgewachsen voll entwickelt
physiquement développé
fully grown
fisicamente desenvolvido feito
ech war mat 17 Joer ausgewuess