ausgezeichnet exzellent
excellent très bien
excellent very well
excelente muito bem
gëschter hu mir en ausgezeechenten Huesenziwwi giess
et geet mir ausgezeechent
excellent
ausgezeechent
excellent