kee Singulier
Ausgrabungen
fouilles archéologiques
excavations
escavações arqueológicas
bei den Ausgruewunge si schéin al Mënze fonnt ginn