hunn
ausgekrämpt
transitiv
abhängen aushaken
décrocher détacher
to uncouple to unhook
desenganchar desengatar desprender
de Chauffer krämpt säin Unhänger aus
lasskoppelen
lasskrämpen
ofkrämpen
auskrämpen
lasskoppelen
lasskrämpen
ofkrämpen