Ausnamen
Ausname
Ausnahme
exception
exception
exceção
et ass schwéier, d' Ausnamen 1 zu de Reegele vun der franséischer Grammaire all ze verhalen
ech iessen alles, mat Ausnam vu Fësch ech iessen alles ausser Fësch