hunn
ausgerüst
transitiv
ausrüsten (mat)
ausrüsten (mit)
équiper (en)
to equip (with)
equipar (com)
d' Pompjeeë 1 goufe mat neiem Material ausgerüst
de Labo ass renovéiert an nei ausgerüst ginn
ausstafféieren
ekipéieren
ausrüsten (mat)
ausstafféieren
ekipéieren