Ausrutscher
Ausrutscher taktlose Bemerkung
bévue bourde, gaffe
slip-up blunder gaffe
deslize descuido
de Riedner entschëllegt sech ëffentlech fir säi verbalen Ausrutscher