hunn
ausgeschaabt
transitiv
ausschaben kürettieren
cureter
to scrape (out) with a curette
curetar
no enger Fausse couche kann et sinn, datt eng d' Fra 1 d' Gebärmutter 1 muss ausgeschaabt kréien
auskrazen
ausschaben
auskrazen