hunn
ausgeschaabt
transitiv
ausschaben kürettieren
cureter
to scrape (out) with a curette
curetar
no enger Fausse couche kann eng Fra d' Gebärmutter 1 missen ausgeschaabt kréien
auskrazen
ausschaben
auskrazen