ausschlaggebend
déterminant décisif
determining decisive
determinante decisivo
fir mech ass just de Präis ausschlaggeebend
seng Meenung däerf net eleng ausschlaggeebend sinn!
entscheedend
ausschlaggeebend
entscheedend