ausschließlich nur
exclusivement seulement
exclusively solely
exclusivamente
der Schülerin hir schlecht Punkte sinn ausschliisslech op hir Lidderegkeet zeréckzeféieren
(nëmmen) just
eenzeg an eleng
exklusiv
ausschliisslech
eenzeg an eleng
exklusiv
(nëmmen) just