Aussepoliticken
Aussepoliticke
1
Außenpolitik
politique extérieure
foreign policy
política externa
d' Chamber 1 huet iwwer d' Aussepolitik 1 vun der Regierung debattéiert