1
außerschulisch außerhalb des Lehrplans
parascolaire périscolaire
extracurricular
eise Lycée offréiert de Schüler verschidden ausserschoulesch Aktivitéiten, wéi zum Beispill Theater a Sport
parascolaire
2
außerschulisch außerhalb der Schule
extrascolaire
extraescolar
d' Gemenge 1 si gehalen, eng ausserschoulesch Betreiung unzebidden
extraschoulesch
1
ausserschoulesch
parascolaire
2
ausserschoulesch
extraschoulesch