äußerst sehr
extrêmement très
extremely
extremamente muito
et ass äusserst geféierlech, iwwer d' Gleiser 1 ze goen
extreem
ganz
äusserst
extreem
ganz
eminent