1
Aussproochen
Aussprooche
Aussprache Sprechweise
prononciation
pronunciation
pronúncia
d' Aussprooch 1 vun dësem Wuert ass net esou einfach
2
kee Pluriel
Aussprache Meinungsaustausch
discussion mise au point
exchange of opinions discussion
conversa discussão
mir hate gëschter Owend eng Aussprooch , 1 fir eis Differenzen ze klären