sinn
ausgestuerwen
intransitiv
aussterben
s'éteindre disparaître
to die out to become extinct
extinguir-se desaparecer
an Zäite vun der Pescht si ganz Familljen ausgestuerwen
de Beruff vum Klautjen ass ausgestuerwen de Beruff vum Klautje gëtt et net méi
lues a lues stierwe vill Traditiounen aus lues a lues verschwanne vill Traditiounen
d' Stroosse 1 sinn ewéi ausgestuerwen et ass kee Mënsch an de Stroossen