hunn
ausgetosch
transitiv
1
austauschen wechselseitig geben
échanger
to exchange to swap
trocar permutar
et ass wichteg, seng eegen Erfarunge kënnen auszetauschen
an der Schoul hu mir ëmmer eis Notizen ausgetosch
2
austauschen ersetzen
remplacer
to replace to swap
trocar substituir
d' Batterië 1 vun der Täscheluucht mussen ausgetosch ginn
auswiesselen
wiesselen
2
austauschen
auswiesselen
wiesselen